ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>G@ABCDEFMHIJKLNOPQRRoot Entry Fp{]@SummaryInformation(XDocumentSummaryInformation8 `WordDocument2z Oh+'0(4 D T ` l x T_GlQvNNbbhbVS gR-N__o(u7b Normal.doteN13@@UOO@G)]@]@~i =WPS Office_11.1.0.10577_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,d  _o-NV 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.10228!0D26FA8E56594225940F54BE311E43360Table?vData WpsCustomData P(KSKS2z+Do o &:8 dZ &.Th t$:hXE v"r8(Og` T_G/nQgQg^ĉR6RyvbhlQJT N0bhUSMO\3ST_GNl?e^ N0YXbbhUSMO\3ST_GlQvNNbbhbVS gR-N_ N0yv TyT_G/nQgQg^ĉR6Ryv V0yviQ N iQ=[ N~VWzzĉRSbsLT{|WaNĉR0W0W)R(u;`SOĉRI{ TvsQ[aNQgSU\vBl 9hncQg^R{|TVWzz_SOb0E\lp^0aNQgltI{v[E V0W4[fnxQg^SU\vh0W0W)R(uOS^@\00WT8lENW,gQ0uOb0VWzz~TtelTu`O Y0NNSU\^@\0QQgE\lpĉR0SSeSObN Ob0lQqQ gReTlQ(ue^@\0яg[eRI{ĉRQ[ v^Ttnx[ĉR6R͑pTQ[m^0yvgؚPN22.00NCQ wQSOBlNT_G6qDn@b[EBl:NQyv-NhN_{ cT_G6qDn@bBl[e ,gyv NcSTTSO0 N ĉR6RgP2021t^6g^MR[bhQĉR ĉRbg_{ǏN[ċ[TwVWSYHh0 N ĉRBlTke_9:1(efNDecNǏT_G6qDn@bS0wVWSYHh0N[ċ[ǏTNT T>k90 YO>ke(ϑ!kt^ TgNn 0 N0SRbhv;NDmyv#Nя2t^Ql gV2Nbh0_Z\OGP0NNN TINbh0S-Nh0lS0ݏlRSI{ݏlL:NS0R^I{ gsQL?eYZv0 50bh3uNя1t^Ql geckS_t1u>e_-NhDe_ 0 NNbhNzT T0b NcOe\~bO`b_v0 60bh3uNя N*NgQl gVb k]N]Dbhyv@b(W0Ww0^0S^0:S ^L?e;N{bybċv0 70V kL:NReQ1YO TUSvON P6RvQ(W\3SXQbh0 & bh3uN N_NZGPPge0NSR,gy] zvbhb T0bhTDyOPge0N~Pge0bhOёSb T9>kUSlf>kUSMOb>kN NUSMObh_{NUSMO Ty>k I{ YpSNRvbhUSMOlQzTޏ Tb Th5uP[kbc(W2021t^6g17e NHS800eMRSeQT_GQ Nb T{0 20Oё20000CQDe9500CQ-NhN&T N >keQ\3ST_GQQg~Nm~%{t gR-N_ ^S3209241101201000038464_7bLQFULW/eL -Nhl\O(ϑOё0Ǒ(u5uP[Ll&vRv[eLNRz l&USL*gvz&^0Rbhs:Wv N_\O:N^hYt0 30Q Nd\OAm z Q Nb T0bN0bhd\OwQSOSgqT_GlQvNNQ Nbhd\OAm zT_GlQvNNQ Nbhd\OAm z(WT_GQ NNR{-Nhdzztbhd@163.com,{[x:Nhdz123456 "}S0 40bhbN 1 0Q NbN NON-Nh0 2 0zhNbNNNl^NCQ:NϑUSMO \pepTOYu$NMO\pe ,{ NMOV NeQ N cBlbNv N_\O^hYt @b gQ NbhyvbNN_NQ NbN:NQ YQ NbNNs:WbN NNe NQ NbN:NQ0 3 0zhN9hncQ NbhlQJTvBl QnxbN N~bN N_f9e0 4 0bhbN-N^SbbheN-N@bnx[vbhVQvhQ萅Q[ NS:N[b NQ[@b_{vPge0RR+Tv^vN[ċ[9 0)Rm0zёNS@bvhQ9(u0 5 0yv(We]Ǐ z-NbhVQv] zϑ c-NhNN!k'`S{k NS^:W0?eV{S*gI{NRV }SS te0(W[eǏ z-N^bhNcQSfI{V }XRbQ\v c[ESuSL{ gbLbh Nnms0 50bNaS(DT 1 0bhN^wkXQbhbNaS l g cbhBlvbNaS\b~ vQΘi1ubhNbb0 2 0bNaSQ[w[0PhQ0@b g YpSNvQ[_{NSNN0 3 0bhN_{(WbNaS N~{W[bpSz0 4 0bNaS^(u Nrv݄ўX4lfNQb(uA4~SbpS0 5 0bNaS N^ gm9e0X RTfoIKNY Y gO9eRvpSz0 6 0bbNaSe bhN(W2021t^6g17e NHS800eMR\6R}YvbNaSkbcbeQT_GQ NbhbhbN{ T_GQ NbhbhbN{:Nhdzztbbj 163.com0 7 0bhUSMOcOvbNaS_ bhN_{O(u0FObNaS_SN c T7hv',B*phCJOJ PJ o(^JaJKHnHtH(B*phCJOJ PJ QJo(^JaJKH B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq (B*phCJOJ PJ QJo(^JaJKH0B*phCJOJ PJ QJo(^JaJKHnHtH(B*phCJOJ PJ QJo(^JaJKH B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq (B*phCJOJ PJ QJo(^JaJKH `blnruT;* B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq AB*ph333CJOJPJQJo(aJfHq mH sH nHtH B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq AB*ph333CJOJPJQJo(aJfHq mH sH nHtH B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq (B*phCJOJ PJ QJo(^JaJKH (*.:<ŴziH/ B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq AB*ph333CJOJPJQJo(aJfHq mH sH nHtH B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq AB*ph333CJOJPJQJo(aJfHq mH sH nHtH B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq AB*ph333CJOJPJQJo(aJfHq mH sH nHtH <@~ŴziBMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_H B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq AB*ph333CJOJPJQJo(aJfHq mH sH nHtH B*ph333CJOJPJQJo(aJ1B*ph333CJOJPJQJo(aJfHq AB*ph333CJOJPJQJo(aJfHq mH sH nHtH24رa:PUB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HPB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HUMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_Hدa:MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HPB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HUMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_Hرc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*phCJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_H رc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_H رc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_H fh|~رc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_H~@Bرc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HBxznpرc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_Hp46HJرc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HJH J رc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HJ رc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_H !!*!,!L!N!رc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HN! ""##($*$رY2MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_Ho(mH sH nHtHMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_H*$$$%%%%رc<MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_H%%(%*%,%H%J%T%V%رcRA4-CJ4OJPJQJo(aJ45mH sH nHtH\CJ4OJPJo(aJ45\!CJ4OJPJo(aJ45nHtH\!CJ4OJPJo(aJ45nHtH\MB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HMB*ph333CJOJPJQJo(^JaJKHfHq mH sH nHtH_HV%X%p%%%%%%%%%%%%%&&h&n&v&&&ysc[KC= CJo(aJCJo(aJ>*CJo(aJ>*mH sH nHtHCJo(aJ>*CJo(aJ>*mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJCJo(aJ>*CJo(aJ>*CJo(aJ>*mH sH nHtHCJo(aJ>* CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJCJo(aJ5CJo(aJ5>*CJo(aJ5>*\$CJo(aJ5>*mH sH nHtH\CJo(aJ5>*\ CJo(aJ CJo(aJ&&&&&&'''','6':'P'R'd'''''''Ž|smg^WF!CJo(aJ5mH sH nHtH\ CJo(5\CJo(aJ5\ CJo(aJ CJo(aJCJo(aJ5\ CJo(aJ CJo(aJCJo(aJ5\CJo(aJ5nHtH\CJo(aJ5\ CJo(aJCJo(aJ>*CJo(aJ>*CJo(aJ>*CJo(aJ>*mH sH nHtHCJo(aJ>*CJo(aJ>*mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ''''''''(((6(8(@(B(D(¼lT4>B*phCJOJ PJ QJ o(^J aJ5KHmH sH nHtH\.B*phCJOJ PJ QJ o(^J aJ5KH\>B*phCJOJ PJ QJ o(^J aJ5KHmH sH nHtH\.B*phCJOJ PJ QJ o(^J aJ5KH\ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJ CJo(aJCJo(aJ5\!CJo(aJ5mH sH nHtH\!CJo(aJ5mH sH nHtH\D(L(N(R(T(V(Z(\(b(f(h(((((((((((((((ͻuokgT"CJ,PJo(aJ,5mH sH nHtHCJo(CJo( CJo(UCJmHsHnHtH UCJo(CJo( CJo(UCJo( CJo(UmHsHnHtH UCJo(CJo( CJo(UCJo(U"CJ,PJo(aJ,5mH sH nHtH CJo(aJ CJo(aJCJOJ PJ QJ o(^J aJ.B*phCJOJ PJ QJ o(^J aJ5KH\&J uWda$$1$-DM VDw^WDw)`)da$$1$-DM VDw^WD#`#da$$1$-DM VDw^WD#`#da$$1$-DM VDw^WD#`#da$$1$-DM VDw^WD#`#da$$1$-DM 6 & L t oQdXD[$YD\$-DM WDd`da$$1$-DM WD`da$$1$-DM VDw^WDw)`)da$$1$-DM VDw^WDw)`)da$$1$-DM VDw^WDw)`)da$$1$-DM VDw^WDw)`)t \nkMdXD[$YD\$-DM WD`dXD[$YD\$-DM WDd`dXD[$YD\$-DM WDd`dXD[$YD\$-DM WDd`dXD[$YD\$-DM `dXD[$YD\$-DM WDd`*<sWAda$$1$-DM `dXD[$YD\$-DM `dXD[$YD\$-DM `dXD[$YD\$-DM `dXD[$YD\$-DM `dXD[$YD\$-DM `dXD[$YD\$-DM ` {eOda$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM ` h~ycMda$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM WD?`da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `Bzp6J{cMda$$1$-DM `da$$1$-DM WD?`da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `B9;EB9;E^` So(,{z^` o( .^P`P o(()`^`p`p `o(()^P`P o()^P`P o()^` o()^P`P o(.0^0p`p 0o(.B9;E&"666666666vvvvvvvvv6666>666666666666666666666666666666666666666666666644hH666664464444644446666666666666666666666666666666666666666666666646666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@BJcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_Hh@hh 4/ & F `dx$$@&" `OJPJQJaJ5\$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*>d@A>0HTML .vCJOJPJQJo(^J)@Qux,a@a,0HTML _e56"X@q"@:_568O8 0 yblFhe,g Char CJaJKH*U@*0c B*ph>*,c@,0HTML [IN56&_@&0HTML )Q,h@,0HTML Sϑ56`^@`0nf(Qz)!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJQJ^JaJKHN@Nu w'a$$G$&dP 9r CJaJ< @<ua$$G$ 9r CJaJ.@.0yblFhe,g CJaJPOPList Paragraph!WD` OJQJaJ L `< ~BpJJ N!*$%V%&'D(( !"#$%&'()*+,-./0 t ",%'((123456789:;<v Gz Times New Roman-([SO7$@ Calibri;WingdingsE monospace_oŖў3$ *Cx @Arial- |8ўSOM%Times New Roman1 R<(_oŖўA4 N[_GB2312N[/4 (e[SOT_GlQvNNbbJ !,!N!"s]Gda$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM WD?`da$$1$-DM WD`da$$1$-DM WD`da$$1$-DM WD?`"#*$$%%%*%,%{cMda$$1$-DM `da$$1$-DM WD`da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `da$$1$-DM `,%J%V%X%%%%&&&''R''{d` Q d Q d Q da$$  d` ^ d d:`:d:`:dd da$$ | & Fdla$$ & Fdla$$ ''''((T(V(X(Z(^(`(b((((G$ 9r 9r 9r &dP 9r a$$ da$$ ;dD d Q d Q d` Q d` Q ((a$$0P. A!#"$%S2P18hbVS gR-N__o(u7beN @Qh.|[gnTeg !@Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0@)?'*26666ekzWd l+EM- =G'g*+,.@/1G4+5SD5Y7&`@.AoOBjB}1HzPN4WORU?8X/@X \'_G7c'bfg"kAl_ pyV{+9yx&8Za]e;6$ya1tYl[F/SrP?&xQ N*GYxply837 P@fyq 3<UqvG0u9C 5B.Pp^.qu` } \@ U O BG8 } +xi ^^m s 8<@r/*8H7htaEzmnM4*cralrOI\; il<`i& < 40!A(!3h 4]]5GJ5ug6K_"7wN)78.n99)9N:,;y<+E=p=TN>fT>]N?&YA\A"DRD( FUGHH 1$I4OI0KpKRKjK'aLM&3MR4MML]nN)NMOHXO0O20uP]sQ`R):S"DSsS!gSA+T6Ti%Ub;&UOW(PX>XY@cYUY|s{[-[4v&\k[>\I\!]]w]{#^^^0_w_p_b)`-`^`& a'GbHyc`/c3tdiffRg|)he0hZ#i7$j}j+oj_MjQGkkEkQk_,oi.oOoKp3BqfvqGT rU&-r r~#&s"t$tt_u}uvW"w#w;w;z/+{9y{>_a|f|pE}~]vzl  <Zs>0( 6 S ? (  X(( e,gFh3C" vVpCvCFvX!<>v! OLE_LINK3 OLE_LINK4`vv@